Americké přípravky s výjimečným složením a nadprůměrným obsahem účinných látek

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky internetového prodeje

(dále jen jako ,,obchodní podmínky'')


I. Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů


1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Kupujícího a Provozovatele při realizaci Objednávek a uzavírání Kupních smluv prostřednictvím Internetového obchodu.

2. Provozovatelem Internetového obchodu VitaminKlub je společnost  Vitamin4Life a.s. IČO 05144680   sídlem Jižní XVII 1149/4, 141 00 Praha - Záběhlice zapsaná v Obchodním rejstříku 21631 B vedená u Městského soudu v Praze (dále jako,,V4L'').

3. Internetovým obchodem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí internetový obchod provozovaný společností After storm na internetové stránce www.vitaminklub.cz t.j. Koupě a prodej Zboží třetím osobám prostřednictvím internetové stránky www.vitaminklub.cz .

4. Kupujícím se pro účely těchto Obchodních podmínek a Internetového obchodu považuje jakákoliv fyzická osoba nebo právnická osoba, která prostřednictvím Internetového obchodu, objedná a nebo koupí zboží nabízené a prodávané společností V4L.

5. Objednávkou se pro účely těchto Obchodních podmínek a Internetového obchodu rozumí závazná objednávka Kupujícího, kterou prostřednictvím Objednávkového formuláře v Internetovém obchodě projeví zájem o koupi zboží nabízeného a prodávaného společností V4L tak, že Objednávkový formulář odešle společnosti V4L prostřednictvím Internetového obchodu.

6. Přijetím objednávky se za účelem těchto Obchodních podmínek rozumí zaslání potvrzujícího e-mailu na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce , kterým společnost V4L potvrdí, že Objednávka Kupujícího byla společnosti V4L doručená a zaregistrovaná v jejím elektronickém systému.

7. Akceptací objednávky se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí zaslání potvrzujícího e-mailu na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce , kterým společnost V4L Kupujícímu potvrdí , že jeho Objednávku přijímá.

8. Zbožím se pro účely těchto Obchodních podmínek a Internetového obchodu rozumí jakýkoliv produkt , výrobek nebo věc , který nabízí V4L na prodej prostřednictvím Internetového obchodu.

9. Objednávkovým formulářem se pro účely těchto Obchodních podmínek a Internetového obchodu rozumí elektronický formulář doručený společností V4L prostřednictvím elektronického systému v Internetovém obchodě , který obsahuje zejména identifikační a kontaktní údaje kupujícího případně fakturační údaje , označení objednaného Zboží , kupní cenu zboží včetně DPH , místo dodání a nebo převzetí Zboží , způsob doručení Zboží, náklady na doručení Zboží, souhlas Kupujícího s těmito Obchodními podmínkami a udělení souhlasu Kupujícího na zpracování osobních údajů Kupujícího společností V4L.

10. Náklady na doručení zboží se pro účely těchto Obchodních podmínek a Internetového obchodu rozumějí náklady na přepravu / doručení Zboží ze skladu společnosti V4L do místa dodání Zboží určeného Kupujícím v Objednávce.


II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Každá objednávka kupujícího je pro Kupujícího závazná.

2. Pro V4L je Objednávka Kupujícího závazná jen v případě, že:

a. V4L potvrdí Přijetí Objednávky a zároveň akceptaci Objednávky, a

b. Kupující zaplatí celou kupní cenu za objednané zboží včetně nákladů na doručení.

3. Momentem splnění všech podmínek uvedených v předcházejícím bodě 2 tohoto článku dojde k uzavření kupní smlouvy mezi společností V4L a Kupujícím (dále i jako ,,Kupní smlouva''). V případě , že Kupující nezaplatí celou kupní cenu včetně nákladů na doručení ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne Akceptace Objednávky, je společnost V4L oprávněná od Kupní smlouvy kdykoliv odstoupit.Objednávka ztrácí jakékoliv právní účinky v případě , kdy V4L po jejím obdržení jakoukoliv formou Kupujícího informuje , že Objednávku 4. Kupujícího odmítá a nebo ho jakoukoliv formou informuje, že jeho objednávce nemůže vyhovět. Společnost V4L není povinná uvést důvody odmítnutí a nebo nevyhovění Objednávce. Objednávka ztrácí jakékoliv právní účinky v případě ,kdy společnost V4L ve lhůtě 3 pracovních dní nepotvrdí Přijetí Objednávky a zároveň Akceptaci Objednávky podle bodu 2 písm. a) tohoto článku. Kupující nemá právní nárok na potvrzení Přijetí Objednávky a nebo Akceptaci Objednávky ze strany společnosti V4L.

 

III. Kupní cena , Náklady na doručení a platební podmínky


1. Kupní cena za objednané zboží je uvedená v Internetovém obchodě společnosti V4L, v objednávkovém formuláři, jako i v Akceptaci Objednávky. V případě, že se kupní cena v uvedených zdrojích liší, je pro Kupujícího závazná kupní cena uvedená v Akceptaci Objednávky. V případě, že se výška kupní ceny uvedeným způsobem zvýší v neprospěch Kupujícího , má Kupující právo zrušit Objednávku. Kupující však nemá právo zrušit Objednávku v případě, jakmile už z jeho strany došlo k zaplacení(závazné) kupní ceny; v daném případě nemá Kupující ani právo odstoupit od Kupní smlouvy.

2. Náklady na doručení jsou uvedené v Objednávkovém formuláři, Přijetí Objednávky, jako i v Akceptaci Objednávky. V případě , že se Náklady na doručení v uvedených zdrojích liší, použije se přiměřeně předcházející bod 1 tohoto článku.

3. Kupní cena nezahrnuje Náklady na doručení objednaného zboží.

4. Při úhradě kupní ceny podle předcházejícího bodu 3 tohoto článku, tedy Dobírkou, je Kupující povinný uhradit cenu za dopravu dle zvoleného dopravce - Česká pošta nebo PPL, která je vyčíslena při objednávání zboží.

5. V případě, že Kupující v Objednávkovém formuláři uvede jako způsob doručení a místo dodání / převzetí Zboží jeho osobnípřevzetí ve skladu společnosti V4L, není Kupující povinný zaplatit společnosti V4L žádné náklady na doručení.

6. Převzetím objednaného zboží Kupujícím se Kupující stává vlastníkem objednaného Zboží, přičemž tímto momentem na něho zároveň přechází zodpovědnost za nebezpečí vzniku škody na zboží.

7. Společnost V4L může poskytnout Kupujícímu slevu z úplné kupní ceny, na její poskytnutí však má Kupující právní nárok pouze za splnění podmínek , které určuje resp. může určit výhradně společnost V4L.


IV. Čas a způsob doručení zboží


1. Společnost V4L není povinná doručit objednané Zboží dřív, než dojde k uzavření Kupní smlouvy, to znamená, že společnost V4L je povinná doručit objednané zboží Kupujícímu , až když jsou splněné všechny podmínky uvedenév bodě 2 článku II. těchto Obchodních podmínek. Objednané Zboží je společnost V4Lpovinná doručit na místo dodání zboží Kupujícímu do vlastních rukou buď prostřednictvím české

pošty, kurýrní službou ( dálei jako ,,Doručitel'') a nebo osobním odevzdáním Kupujícímu ve skladu společnosti V4L , a to v závislosti na tom, který z uvedených způsobů doručení určil kupující v Objednávkovém formuláři.

2. Jestliže se Zboží doručuje kurýrní službou, je dodací lhůta Zboží 1-3 pracovní dny. Při osobním převzetí Zboží ve skladu společnosti V4L, bude zboží připravené na převzetí nejpozději ve 13:00h nejbližší pracovní den po dni ,kdy došlo ze strany Kupujícího k zaplacení kupní ceny a Nákladů na doručení. Společnost V4L negarantuje dodací lhůty Zboží uvedené v tomto bodě.Kupující bere na vědomí , že dodací lhůty Zboží uvedené v tomto bodě se vztahují pouze na případy , kdy se místo dodání Zboží nachází na území

České republiky.

3. Sklad společnosti V4L se nachází na adrese Jižní XVII č.o. 4, Praha 4.

4. Místem dodání zboží je adresa , kterou určil Kupující v Objednávkovém formuláři jako adresu, kde mu má být společností V4L doručený.

5. Společnost V4L doručuje Zboží v rámci území České republiky. V případě, že má Kupující zájem, aby bylo Zboží doručeno mimo území České republiky, společnost V4L si vyhrazuje právo neakceptovat Objednávku a nebo upravit přiměřeně podmínky splnění této Objednávky (zejména Náklady na doručení, způsob a lhůty doručení Zboží ), to však nejpozději v akceptaci Objebnávky. V tomto případě, bude V4L po přijetí Objednávky Kupujícího a před akceptací Objednávky kupujícího zpravidla kontaktovat.

6. Povinnost společnosti V4L doručit Zboží Kupujícímu je splněný odevzdáním objednaného Zboží Kupujícímu, a nebo jiné osobě oprávněné Zboží převzít.

7. Doručení Zboží je Kupující povinný Doručiteli písemně potvrdit. Společně s objednaným zbožím bude Kupujícímu doručený i účetní doklad.


V. Zodpovědnost za vady , reklamace


Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2158 a násl. OZ).


VI. Zrušení Objednávky a odstoupení od Kupní smlouvy


1. Kupující může Objednávku zrušit nejpozději ve lhůtě 2 hodin od momentu doručení Objednávky společnosti V4L. Objednávku podle předcházející věty není možné zrušit v případě, kdy už byla uzavřená Kupní smlouva ve smyslu bodu 2 a 3 článku 2 těchto Obchodních podmínek.

2. V případě , že tyto Obchodní podmínky umožňují Kupujícímu Objednávku zrušit, může Kupující zrušit objednávku zasláním e-mailina adresu info@vitaminklub.cz,ve kterém srozumitelným způsobem uvede skutečnost, že Objednávku ruší, důvod zrušení Objednávky, svoje jméno, charakteristiku Objednaného Zboží , jako i číslo Objednávky ( ID Objednávky) jestliže bylo Kupujícímu doručeno Potvrzení objednávky suvedením čísla Objednávky ( ID objednávky ).

3. V případě zrušení Objednávky podle předcházejícího bodu si společnost V4L nebude účtovat vůči Kupujícímu žádné pokuty, sankce ani náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s Objednávkou.

4. Kupující je oprávněný odstoupit od Kupní smlouvy do 7 pracovních dnů ode dne převzetí doručeného Zboží a to i bez udání důvodu.

5. V odstoupení od Kupní smlouvy je Kupující povinný uvést zejména svoje jméno , číslo Objednávky ( ID Objednávky) a charakteristiku objednaného Zboží. Pro zachování právní jistoty se Kupujícímu doporučuje , aby odstoupení od smlouvy vykonal písemně formou dopisu doručeného na adresu sídla společnosti V4L společně s vráceným Zbožím podle bodu 7 tohoto článku.

6. Na to, aby bylo odstoupení od Kupní smlouvy ze strany Kupujícího ve smyslu bodu 3

tohoto článku účinné , jepotřebné , aby odstoupení od Kupní smlouvy bylo 7 pracovní

den lhůty společnosti V4L doručené (nejen odeslané na poštovnípřepravu).

7. Spolu s odstoupením od Kupní smlouvy je Kupující povinný vrátit společnosti V4L objednané Zboží , a to na adresu After Storm s.r.o. , Jižní XVII č.o. 4, Praha 4. Toto společnost V4L doporučuje odeslat jako balík doporučenou zásilkou. Do balíku je třeba přiložit kopii faktury ,která byla zaslaná se Zbožím.

8. V případě odstoupení od Kupní smlouvy ze starny Kupujícího, musí být Objednané zboží společnosti V4L vráceno nepoškozeno , nepoužito a v původním obale. V opačném případě má společnost V4L právo na peněžní náhradu ve výšce odpovídající míře poškození a nebo použití vráceného Zboží, případně jeho obalu. Tento svůj nárok na peněžní náhradu má společnost V4L právo si uspokojit z kupní ceny , kterou je povinná vrátit v případě odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícímu. V takovém případě pohledávka společnosti V4L napeněžní náhradu zanikne započtením oproti pohledávce Kupujícího na vrácení kupní ceny.

9. Odstoupením od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od začátku ruší. V takovém případě

je společnost V4L povinná :

a. Převzít Objednané Zboží zpět od Kupujícího, a

b. Vrátit Kupujícímu nejpozději velhůtě15 dní ode dne odstoupení od Kupní smlouvy kupní cenu zaplacenouza Objednané Zboží , a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Kupujícího, pokud se Kupující a V4L nedohodnou jinak; bod 9 tohoto článku tím není dotknutý.

10. Společnost V4L si vyhrazuje právo zadržet vrácení kupní ceny za Zboží, a to až do jeho vrácení společnosti V4L Kupujícím.

11. V případě , že doručené Zboží neodpovídalo kvalitativním požadavkům a nebo bylo vadné, je společnost V4L zároveň povinná Kupujícímu vrátit náklady ,které Kupující vynaložil v souvislosti s Objednáním Zboží.

12. Kupující se může se svými reklamacemi, stížnostmi nebo podněty souvisejícími se službami poskytovanými společností V4L obracet na společnost V4L , a to písemně na e-mailovou adresu info@vitaminklub.cz

13. Společnost V4L je oprávněná odstoupit od Kupní smlouvy z důvodů uvedených v těchto obchodních podmínkách jako i z důvodu ,že objednané zboží není možné dodat z důvodu , že bylo vyprodané , nevyrábí se a nebo není v možnostech společnosti V4L ho jakýmkoliv způsobem zajistit, rovněž také v případě , že se výrazným způsobem změnila kupní cena Objednaného Zboží, a nebo v případě ,že bylo bjednané zboží na základě rozhodnutí příslušného státního orgánu stažený z oběhu. Odstoupení od Kupní smlouvy společnosti V4L podle této smlouvy je účinné dnem doručení odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícímu.Odstoupit od Kupní smlouvy může společnost V4L také formou elektonické pošty ( e- mailem) doručené Kupujícímu na e-mailovou adresu kupujícího určenou v Objednávce.


VII. Ochrana osobních údajů


1.  Kupující zajišťuje plnou ochranu dat kupujícího. Osobní data kupujícího jsou důvěrná a jsou zpracovávána pouze pro účely vyřízení objednávky a pro zasílání informací a obchodních sdělení podle čl. 2.4. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. V4L spracovává osobní údaje Kupujícího jen za účelem uzavření Kupní smlouvy a řádného plnění svých poviností vyplývajících z Kupní smlouvy. Využívá je především při Přijetí objednávky, Akceptaci objednávky , vystavení faktury , vyřizování Objednávky a doručení objednaného Zboží. Společnost V4L zodpovídá za to, že osobní údaje, které jí budou Kupujícím poskytnuty , nebudou použity pro jiné účely a nebudou zpřístupněny třetím osobám ( s výjimkou osob vykonávajících doručení objednaného zboží).


VIII. Zodpovědnost a vady


1. Společnost V4L zodpovídá za vady , které má Zboží přijeho převzetí Kupujícím.

2. Společnost V4L nezodpovídá za vady vzniklé :

a. Špatnou obsluhou, nepřiměřeným zaobcházením a nebo použitím, které je v rozporu s návodem na použití a nebo pokyny a doporučení společností V4L.

b. Používáním nebo skladováním Zboží v nevhodných podmínkách a to zejména s ohledem na teplotu, prašnost nebo vlhkost prostředí, případně z důvodu přímého slunečního záření.

c. Poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí.

d. V4L reklamaci zamýtne jestliže zjistí,že příčinou vady není vadnost Zboží , ale chování Kupujícího a nebo třetí osoby.

e. V4L má právo zamítnout reklamaci v případech , jestliže reklamované Zboží a nebo jeho část je podstatně znečištěná , nebo nesplňuje základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předložení Zboží do reklamačního procesu.

f. Kupujícíje povinný kreklamaci předložit kompletní Zboží , tj. Všecky jeho části a to i v případě , že se vada týká jen některé jeho části.

g. Záruční lhůty vztahující se k objednanému Zboží, jsou uvedené přímo v příslušných záručních listech přiložených k objednanému Zboží , nebo jsou určené datem spotřeby Zboží který je uvedený zpravidla na obale Zboží , nebo v příbalovém letáku ke Zboží.

h. Kupující bere na vědomí, že objednané Zboží si zachová své pozitivní vlastnosti jen za předpokladu, že se bude správně používat a skladovat , na základě čeho se Kupující zavazuje ihned po doručení Zboží ,přečíst si veškeré informace o Zboží ,které se nacházejí na obalu Zboží , nebo na příbalovém letáku přiloženém ke Zboží a tozejména datum spotřeby , návod na použití, způsob dávkování a skladování Zboží. V případě nedodržení povinnosti stanovené v tomto bodě nenese V4L zodpovědnost za vady Zboží vzniklé v souvislosti s porušením této povinnosti,ani za škodu, která na základě toho Kupujícímu ,nebo jakékoliv třetí osobě vznikne.

IX. Způsob vyřízení reklamace


1. Kupující je povinný prohlédnout Zboží bezodkladně po doručení objednaného Zboží a v případě, že má doručené Zboží jakékoliv vady ( např. Je doručený v nesprávném množství,kvalitě, je poškozený nebo bylo doručeno jiné Zboží než si Kupující prostřednictvím Objednávky objednal) je Kupující povinný doručené Zboží společnosti V4L písemně nebo osobně reklamovat a Zboží vrátit , nejpozději však ve lhůtě 3 pracovních dní ode dne, kdy si mohl Kupující doručené Zboří prohlédnout, jestliže má Zboží zjevné vady , nebo ve lhůtě 3 pracovních dní ode dne ,kdy mohl kupující vady zjistit, jestliže má Zboží skryté vady.

2. V písemné reklamaci je Kupující povinen uvést :

1. Jméno a příjmení Kupujícího ,

2. Číslo Objednávky ( ID Objednávky ),

3. Charakteristiku doručeného a reklamovaného Zboží ,

4. Srozumitelným , konkrétním a jednoznačným způsobem uvést , v čem spočívá vadnost doručeného Zboží.

3. Písemná reklamace musí být zřetelně označená jako ,,Reklamace''. V případě , že je zboží

reklamováno písemně je Kupující povinný reklamované Zboží zaslat jako balík doručenou

zásilkou a to na adresu V4L s.r.o. , Jižní XVII č.o.4, Praha 4.

Dobalíku jetřeba přiložit fakturu nebo jiný doklad o koupi Zboží a písemnou reklamaci podle bodu 2 tohoto článku.

4. V případě ,že Kupující nereklamuje koupené Zboží za splnění podmínek uvedených v předcházejícím bodě 1 , 2, 3 , 4 nároky z vad zboží Kupujícímu zanikají.

5. Kupující má následovné nároky z vad Zboží :

1. Odstranění vady Zboží opravou Zboží

2. Odstranění vady Zboží doručením chybějícího Zboží

3. Výměna vadného Zboží za bezvadné Zboží

4. Přiměřená sleva z ceny Zboží

5. Odstoupení od smlouvy

7. Způsob jakým se vyřídí reklamace podle předcházejícího bodu 6 určuje V4L a to v zásadě podle (i) a nebo (ii) a nebo podle (iii). V případě , že to s ohledem na charkter vady není účelné a nebo dobře možné a nebo to od společnosti V4L nemožno sparvedlivě požadovat , má Kupující nárok na vyřízení reklamace podle (iv)

a nebo (v) , a to podle vlastní volby.

8. V4L informuje Kupujícho o způsobu vyřízení reklamace podle předcházejícího bodu do třech pracovních dní ode dne doručení reklamace , nejpozději však do 30 dnů v odůvodněných případech , a to formou e-mailu doručenoého na emailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce Zboží.V případě , jak V4L informuje

Kupujícího , že reklamace bude vyřízená podle (iv) a nebo (v) , má Kupující právo ve lhůtě 5 pracovních dní určit volbu vyřízení reklamace podle jednoho z uvedených způsobů ; po marném uplynutí této lhůty určí ve lhůtě 3 pracovních dní způsob vyřízení reklamace V4L.

9. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned , v odůvodněných případech možno reklamaci vyřídit i později ; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace . Po uplynutí lhůty na vyřízení reklamace má Kupující právo od Smlouvy odstoupit.

10. V4L zašle na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce potvrzení o uplatnění reklamace ,a to bez zbytečného odkladu po doručení reklamace , jestliže potvrzení není možno doručit ihned ( nejpozději však s polečně s potvrzením o vyřízení reklamace podle bodu 11).

11. V4L zašle na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v Objednávce potvrzení o vyřízení reklamace a to v zásadě nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace .

12. Kupující má právo na úhradu nevyhnutných nákladů , které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv ze zodpovědnosti za vady ,avšak jen za předpokladu, že byla reklamace důvodná.

Kontakty

775 260 000
info@VitaminKlub.cz
Jižní XVII 1149/4, Praha 4 - Spořilov

Objednávky

Stav objednávky

Informace

Obchodní podmínky
Způsoby doručení

Oblíbené

---